SLO zoekt een procesregisseur voor een vakvernieuwingscommissie

Wil jij leidinggeven aan het ontwerpen van nieuwe conceptexamenprogramma’s?

Meld je uiterlijk 18 augustus 2024 aan als procesregisseur.

SLO zoekt een procesregisseur

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het curriculum in het voortgezet onderwijs? SLO zoekt een procesregisseur die de functionele leiding heeft in de vakvernieuwingscommissie Kunst & Cultuur. Als onafhankelijk procesregisseur stuur en begeleid je het proces om te komen tot een nieuw conceptexamenprogramma. Wil jij als procesregisseur bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen beter worden toegerust voor hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? Meld je dan nu aan!

In september 2024 starten vakvernieuwingscommissies voor verschillende (clusters van) vakken, die gedurende twee jaar de examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo gaan actualiseren. Een uitdagende opdracht, met grote relevantie voor de toekomst van het onderwijs en de kinderen en jongeren in Nederland. In elke vakvernieuwingscommissie zitten leraren, vakexperts en curriculumexperts en elke vakvernieuwingscommissie wordt aangestuurd door een procesregisseur.

Wij werven nu een procesregisseur voor de vakvernieuwingscommissie Kunst & Cultuur.

Tot en met 18 augustus 2024 kun je je aanmelden als je procesregisseur wilt worden van deze commissie.

Vakvernieuwingscommissie Kunst & Cultuur

Werving procesregisseur
9 jul. 2024-18 aug. 2024
Werving leden
Voltooid
Aantal leden
27

Jij geeft ontwikkeling meer betekenis

Leidinggeven aan een vakvernieuwingscommissie is een rol van betekenis. Met jouw commissie ontwikkel jij immers wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs. In twee jaar tijd maak je met de vakvernieuwingscommissie conceptexamenprogramma’s voor jouw vak(ken). 

SLO levert de conceptexamenprogramma’s op aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De conceptexamenprogramma’s worden daarna beproefd in de praktijk. Ook worden uitwerkingen van de examenprogramma’s gemaakt in de vorm van handreikingen voor het schoolexamen (SE) en, in het geval van een centraal examen (CE), in de vorm van syllabi.

De context

De actualisatie van de examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs maakt deel uit van het programma voor actualisatie van het landelijk curriculum. Dat curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Daarin staat tenslotte wat leerlingen moeten kennen en kunnen en daarmee geeft het richting aan het leerproces van leerlingen.

Jij bent de verbindende schakel tussen experts in jouw vakgebied

De ontwikkeling van conceptexamenprogramma’s is een uitdagende opgave. Daarvoor zoeken wij dan ook professionals die de besten zijn in hun vak en die uitstekend kunnen samenwerken. Want het werk in een vakvernieuwingscommissie is teamwerk bij uitstek.

Leraren, vakexperts en curriculumexperts van SLO werken binnen de vakvernieuwingscommissies intensief samen. Als procesregisseur zorg jij voor cohesie in de groep. Elke commissie staat in contact met een advieskring, die bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van vakverenigingen, wetenschappers, leermiddelenmakers, vervolgonderwijs, CvTE en Cito. Jij bent de verbindende schakel tussen de vakvernieuwingscommissie en de advieskring, zodat de inbreng van deze kring gewaarborgd wordt.

Die intensieve samenwerking op hoog niveau maakt dat je als procesregisseur ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen met experts en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook aan die van jezelf.

De ontwikkeling van conceptexamenprogramma’s is een uitdagende opgave

Uitdagende opgave

Leidinggeven aan een vakvernieuwingscommissie is een rol van betekenis

Een rol van betekenis

De basis leggen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen

Basis voor de toekomst

Werken aan de ontwikkeling van het onderwijs én van jezelf

Kennis uitwisselen

Zo doen we dat

Animatie actualisatie examenprogramma’s

Dit ga je doen

Als procesregisseur heb je de functionele leiding in de vakvernieuwingscommissie. Je stuurt en begeleidt het proces om te komen tot nieuwe conceptexamenprogramma’s vanuit een verbindende, resultaatgerichte en besluitvaardige houding. Je bewaakt de opgestelde uitgangspunten en kwaliteitscriteria van de werkopdracht en kunt verschillende perspectieven en belangen samenbrengen. Primair richt je je op het procesmatig stroomlijnen van de vakvernieuwingscommissie. De curriculumexperts van SLO – die aan de vakvernieuwingscommissie deelnemen – zijn verantwoordelijk voor het schrijven van het op te leveren product. 

Elke vakvernieuwingscommissie levert voor haar vak(ken) verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptexamenprogramma’s. Daartoe zijn er minimaal zes meerdaagse werksessies gepland en vinden er in elk geval ook een startbijeenkomst en slotbijeenkomst plaats. Al die bijeenkomsten begeleid jij. Daarnaast stem je periodiek af met je opdrachtgever (de programmamanager actualisatie examenprogramma’s), de curriculumexperts van SLO en de advieskring.

In de praktijk zal je inzet voor de commissie gemiddeld 1,5 à 2 dagen per week kosten. De duur van de overeenkomst bedraagt 24 maanden + 1 kwartaal ten behoeve van de voorbereiding. Als een commissie binnen de daarvoor gestelde termijn haar werkzaamheden afrondt, wordt de overeenkomst met de procesregisseur eerder beëindigd. Als anderzijds een commissie meer tijd nodig blijkt te hebben, is er een optie tot verlenging.

Verantwoordelijkheden en taken

Van jou als procesregisseur wordt het volgende resultaat gevraagd:

 • Het sturen en begeleiden van een adequaat ontwikkelproces, waarbij de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht zijn toegepast en de verschillende schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) en leerwegen binnen het vmbo tot hun recht zijn gekomen.
 • Het opleveren van gedragen conceptexamenprogramma’s voor het vak(gebied) van de commissie waarvan jij procesregisseur bent. Je levert conceptexamenprogramma’s voor de schoolsoorten vmbo, havo en vwo en voor alle leerwegen in het vmbo.

Als procesregisseur ben je verantwoordelijk voor:

 • de cohesie in de groep en de voortgang van het ontwikkelproces in de vakvernieuwingscommissie;
 • het uitvoeren van de werkopdracht binnen de gestelde kaders en tijd;
 • het betrekken van alle relevante input (zowel binnen de vakvernieuwingscommissie als van de advieskring) en de verantwoording daarover;
 • de aansturing van de advieskring en het waarborgen van de inbreng van expertise vanuit de advieskring;
 • het betrekken van uitkomsten van monitoring en evaluatie;
 • de verantwoording en afstemming over de voortgang, het functioneren van de vakvernieuwingscommissie en de opgeleverde tussenproducten aan de programmamanager van SLO.

Als procesregisseur heb je de volgende taken:

 • Je geeft procesmatig leiding aan de vakvernieuwingscommissie als (technisch) voorzitter (tijdens en tussen de bijeenkomsten) van de vakvernieuwingscommissie.
 • Je draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van bijeenkomsten en sessies in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de curriculumexperts, en voor de evaluatie en reflectie achteraf.
 • Je stuurt met enthousiasme en energie op inspirerende bijeenkomsten met passende werkvormen.
 • Je stuurt op de algehele kwaliteit van de geleverde (tussen)producten conform werkopdracht en het samenspel met de curriculumexperts van SLO met behulp van de werkinstructies.
 • Je stuurt de advieskring aan en borgt de taken, rollen en verantwoordelijkheden van zowel de vakvernieuwingscommissie als de advieskring.
 • Je stuurt onafhankelijk van belangen op gedragen besluiten binnen de vakvernieuwingscommissie, waarbij expertise en feedback vanuit advieskringen en andere organisaties worden gewogen en gemaakte keuzes worden verantwoord.
 • Je verbindt leden, rollen en functies binnen de commissie, alsmede daarbuiten, omtrent de (tussen)opbrengsten van de vakvernieuwingscommissie.
 • Je bent het aanspreekpunt (samen met de curriculumexperts) van de vakvernieuwingscommissie voor de advieskring en andere organisaties, waaronder vakverenigingen (en vice versa).
 • Je stemt af met de opdrachtgever (programmamanager SLO) over voortgang en functioneren van de vakvernieuwingscommissie en advieskring.

Dit ben jij

De procesregisseur kent het vakgebied van de vakvernieuwingscommissie en de sector voortgezet onderwijs (specifiek de bovenbouw) goed genoeg om inhoudelijke gesprekken op waarde te kunnen schatten, maar wordt niet geselecteerd op basis van expertise van het betreffende vak. De volgende eigenschappen, ervaring en vaardigheden zijn bij de selectie van belang:

 • wo werk- en denkniveau;
 • aantoonbare relevante ervaring in het leiden en/of stroomlijnen van complexe trajecten en sturen op gedragen beslissingen;
 • sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden, een netwerker en goed in stakeholdermanagement;
 • aantoonbare vaardigheden in het verbinden en samenbrengen van perspectieven en belangen;
 • kennis van het onderwijs in het algemeen en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in de volle breedte (vmbo-havo-vwo);
 • voldoende kennis over het betreffende vakgebied om de commissie te leiden, met een objectieve houding ten aanzien van (stromingen binnen en perspectieven op) het vakgebied;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • sterke analytische vaardigheden en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • verbindend, resultaatgericht, conceptueel denkend en besluitvaardig.

Samenstelling vakvernieuwingscommissies

Als procesregisseur geef je leiding aan een vakvernieuwingscommissie, waar leraren en vakexperts deel van uitmaken. Daarnaast zitten er in elke commissie curriculumexperts, die werkzaam zijn bij SLO. Zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven.

De opdracht

Elke vakvernieuwingscommissie levert verschillende (tussen)producten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptexamenprogramma’s. Als procesregisseur ben je ervoor verantwoordelijk dat die opdracht binnen de gestelde kaders en tijd wordt uitgevoerd.  

Lees meer over de tussenproducten

De karakteristiek beschrijft wat het vak kenmerkt, de positie van het vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en hoe het vak in de bovenbouw voortbouwt op de onderbouw. Het beschrijft op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen van het vak in de verschillende schoolsoorten en leerwegen en hoe het vak zich tot eventuele verwante vakken verhoudt.

Het raamwerk geeft op hoofdlijnen aan voor welke inhouden concepteindtermen ontwikkeld worden en de verdeling daarvan in domeinen en subdomeinen. De vakvernieuwingscommissies voorzien het raamwerk van een heldere toelichting en verantwoording van keuzes.

De vakvernieuwingscommissies werken voor hun vak(ken) eerst een of meer selecties van concepteindtermen voor alle relevante schoolsoorten en leerwegen uit. De commissie bepaalt op basis van het raamwerk met welke selectie ze start. Door eerst een beperkt aantal eindtermen zo goed mogelijk uit te werken, kan (ook tussen vakken) consensus worden bereikt over de manier waarop doelen worden geformuleerd. Daarna kan die ook bij de overige uitwerkingen worden toegepast. De commissies nemen hier ook in mee in hoeverre kennis, inzichten en vaardigheden gedifferentieerd worden naar schoolsoorten en/of leerwegen.

Vervolgens leveren de vakvernieuwingscommissies per vak het geheel van concepteindtermen op. Voor de vakken met een centraal examen (CE) wordt een evenwichtige en onderbouwde verdeling van deze eindtermen over centraal examen en schoolexamen (SE) aangebracht.

De conceptexamenprogramma’s bevatten de complete set uitgewerkte concepteindtermen. Daarnaast leveren de vakvernieuwingscommissies een evenwichtige en onderbouwde verdeling van leerstof over CE en SE op, inclusief – waar relevant – adviezen over de wenselijke omvang van domeinen en passende toetsvormen.

Ten slotte werken de vakvernieuwingscommissies per vak een selectie van de concepteindtermen voor de verschillende schoolsoorten en leerwegen voorbeeldmatig uit. Dat heeft als doel consistentie te bevorderen tussen de conceptexamenprogramma’s en toekomstige specificaties van de examenprogramma’s, zoals handreikingen voor het SE en syllabi voor het CE, en mogelijke bijstellingen in het referentiekader taal en rekenen.

Zo verloopt de selectie

Het selectieproces bestaat uit drie rondes. Na elke ronde laten we kandidaten weten of ze door zijn naar de volgende ronde en na ronde drie maken we de definitieve selectie.

Start werkzaamheden

Jouw werk voor de vakvernieuwingscommissie begint bij voorkeur in de laatste week van augustus met de voorbereidingen van de startdag van jouw commissie, die plaatsvindt op donderdag 12 september (van 16.00 tot 20.00 uur).

Drie rondes

Je solliciteert door uiterlijk 18 augustus 2024 je curriculum vitae en een motivatiebrief in te sturen via het formulier op deze website.

Als je geselecteerd wordt, ontvang je uiterlijk maandag 19 augustus 2024 een uitnodiging voor een voorselectiegesprek met een werving- en selectieadviseur van B&T, het bureau dat deze procedure begeleidt. De voorselectiegesprekken vinden online plaats op dinsdag 20 en woensdag 21 augustus 2024.

Ga je na het voorselectiegesprek door? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie, dat plaatsvindt op woensdag 22 of donderdag 23 augustus 2024.

Vergoeding

Procesregisseurs van een vakvernieuwingscommissie ontvangen een vergoeding per dag ter hoogte van maximaal € 944,- (excl. btw)/€ 1.142,- (incl. btw).

Solliciteer!

Gebruik de knop hieronder om te solliciteren:

Neem contact op

Heb je vragen over de vakvernieuwingscommissies? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

In juni 2022 is in opdracht van het ministerie van OCW de actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde (havo en vwo), natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer gestart. In januari 2023 is ook de actualisatie van de examenprogramma’s Fries, klassieke talen en de moderne vreemde talen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks van start gegaan. In schooljaar 2024-2025 wordt een start gemaakt met de actualisatie van de examenprogramma’s van Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport. Burgerschap en digitale geletterdheid krijgen een plek binnen de examenprogramma’s van deze vakgebieden.

De samenhang tussen vakken wordt op drie manieren geborgd:

 1. Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke ontwerpprincipes, in lijn met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
 2. Er vindt afstemming plaats tussen verwante vakken en sterk verwante vakken werken als vakkencluster samen in één vakvernieuwingscommissie.
 3. De examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo worden gelijktijdig bijgesteld door een en dezelfde vakvernieuwingscommissie.
 1. Karakteristiek per vak
  De karakteristiek beschrijft wat het vak kenmerkt, de positie van het vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en hoe het vak in de bovenbouw voortbouwt op de onderbouw. Het beschrijft op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen van het vak in de verschillende schoolsoorten en leerwegen en hoe het vak zich tot eventuele verwante vakken verhoudt.
 2. Raamwerk voor concepteindtermen per vak
  Het raamwerk geeft op hoofdlijnen aan voor welke inhouden concepteindtermen ontwikkeld worden en de verdeling daarvan in domeinen en subdomeinen. De vakvernieuwingscommissies voorzien het raamwerk van een heldere toelichting en verantwoording van keuzes.
 3. Uitwerking selectie(s) concepteindtermen per vak
  De vakvernieuwingscommissies werken voor hun vak(ken) eerst een of meer selecties van concepteindtermen voor alle relevante schoolsoorten en leerwegen uit. De commissie bepaalt op basis van het raamwerk met welke selectie ze start. Door eerst een beperkt aantal eindtermen zo goed mogelijk uit te werken, kan (ook tussen vakken) consensus worden bereikt over de manier waarop doelen worden geformuleerd. Daarna kan die ook bij de overige uitwerkingen worden toegepast. De commissies nemen hier ook in mee in hoeverre kennis, inzichten en vaardigheden gedifferentieerd worden naar schoolsoorten en/of leerwegen.
 4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  Vervolgens leveren de vakvernieuwingscommissies per vak het geheel van concepteindtermen op. Voor de vakken met een centraal examen (CE) wordt een evenwichtige en onderbouwde verdeling van deze eindtermen over centraal examen en schoolexamen (SE) aangebracht.
 5. Conceptexamenprogramma per vak
  De conceptexamenprogramma’s bevatten de complete set uitgewerkte concepteindtermen. Daarnaast leveren de vakvernieuwingscommissies een evenwichtige en onderbouwde verdeling van leerstof over CE en SE op, inclusief – waar relevant – adviezen over de wenselijke omvang van domeinen en passende toetsvormen.Ten slotte werken de vakvernieuwingscommissies per vak een selectie van de concepteindtermen voor de verschillende schoolsoorten en leerwegen voorbeeldmatig uit. Dat heeft als doel consistentie te bevorderen tussen de conceptexamenprogramma’s en toekomstige specificaties van de examenprogramma’s, zoals handreikingen voor het SE en syllabi voor het CE, en mogelijke bijstellingen in het referentiekader taal en rekenen.

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per vakvernieuwingscommissie. Onderstaande tabel toont de samenstelling per vak voor de vakvernieuwingscommissies die in schooljaar 2024-2025 van start gaan.

  Leraren vmbo Leraren havo/vwo Vakexperts Totaal
M&M 9 9 14 32
K&C 9 9 9 27
B&S 4 4 4 12

In de selectiecommissie voor de gesprekken met de kandidaat-procesregisseurs zitten de manager, de programmanager actualisatie examenprogramma’s en curriculumexpert(s) van SLO.

Meer informatie over de actualisatie van de examenprogramma’s is te vinden op: www.slo.nl/actualisatie en op het webplatform www.actualisatie-examenprogrammas.nl. Via het webplatform kun je je aanmelden voor de automatische updates, om op de hoogte te blijven van vorderingen in het proces.