De werving van leraren en vakexperts voor de vakvernieuwingscommissies bewegen en sport, kunst en cultuur en mens en maatschappij is gesloten

Je kunt niet meer reageren.

Volgend schooljaar werven wij procesregisseurs, leraren en vakexperts voor de vakvernieuwingscommissies maatschappijkunde en informatie en digitale geletterdheid.

SLO zoekt leraren (vmbo én havo/vwo) en vakexperts

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het curriculum in het voortgezet onderwijs? Wil jij bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen beter worden toegerust voor hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? En wil jij samen met vakgenoten aan de slag met de actualisatie van de examenprogramma’s? Meld je dan nu aan!

In september 2024 starten vakvernieuwingscommissies voor mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Deze commissies zullen gedurende twee jaar de examenprogramma’s actualiseren van alle vakken binnen die clusters voor alle leerwegen van het vmbo en voor het havo en vwo. Een uitdagende opdracht, met grote relevantie voor de toekomst van het onderwijs en de kinderen en jongeren in Nederland. In elke vakvernieuwingscommissie zitten leraren (vmbo én havo/vwo), vakexperts en curriculumexperts en elke vakvernieuwingscommissie wordt aangestuurd door een procesregisseur.

De komende periode starten de volgende vakvernieuwingscommissies

Werving leden
19 feb. 2024-1 apr. 2024
Aantal leden
12
Waarvan leraren vmbo
4
Waarvan leraren havo/vwo
4
Waarvan vakexperts
4
Vakken:
lichamelijke opvoeding en bewegen, sport en maatschappij
Werving leden vakken ckv en beeldend
19 feb. 2024-17 mrt. 2024
Werving leden vakken muziek, dans, drama/theater en film
19 feb. 2024-1 apr. 2024
Aantal leden vvc
27
Waarvan leraren vmbo
9
Waarvan leraren havo/vwo
9
Waarvan vakexperts
9
Werving leden
19 feb. 2024-17 mrt. 2024
Aantal leden
34
Waarvan leraren vmbo
9
Waarvan leraren havo/vwo
10
Waarvan vakexperts
15
Vakken:
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie en filosofie

Jij geeft ontwikkeling meer betekenis

Deel uitmaken van een vakvernieuwingscommissie is een rol van betekenis. Met jouw commissie ontwikkel jij immers wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs. In twee jaar tijd maak je met de vakvernieuwingscommissie conceptexamenprogramma’s voor de vakken in jouw cluster. 

SLO levert de conceptexamenprogramma’s op aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De conceptexamenprogramma’s worden daarna beproefd in de praktijk. Ook worden de examenprogramma’s uitgewerkt in de vorm van handreikingen voor het schoolexamen (SE) en, in het geval van een centraal examen (CE), in de vorm van syllabi.

De context

Al geruime tijd leeft de wens in het onderwijs en de politiek om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te actualiseren. Voor veel vakken dateert de vorige actualisatie van het begin van deze eeuw. Sinds die tijd is er het nodige veranderd in de samenleving. Die veranderingen vragen om aanpassing van de onderwijsdoelen. Wat willen we leerlingen meegeven bij hun stap naar het vervolgonderwijs en deelname aan de samenleving? Daarnaast zijn examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo hiervoor veelal los van elkaar ontwikkeld, wat een belemmering vormt voor doorstroom.

Samenwerken met collega’s in jouw vakgebied

De ontwikkeling van conceptexamenprogramma’s is een uitdagende opgave. Daarvoor zoeken wij dan ook bevlogen leraren (zowel vmbo als havo/vwo) en vakexperts die uitstekend kunnen samenwerken. Want het werk in een vakvernieuwingscommissie is teamwerk bij uitstek.

Leraren, vakexperts en curriculumexperts van SLO werken binnen de vakvernieuwingscommissies intensief samen. Elke commissie staat in contact met een advieskring, die bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van vakverenigingen, wetenschappers, leermiddelenmakers, vervolgonderwijs, CvTE en Cito.

Die intensieve samenwerking maakt dat je als lid van een vakvernieuwingscommissie ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen met vakgenoten en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook aan die van jezelf.

“Als leraar in de vakvernieuwingscommissie wil ik er vooral voor zorgen dat er eindtermen worden ontwikkeld waardoor mijn vmbo-leerlingen nog meer in aanraking komen met alle mooie kanten van de Nederlandse taal en cultuur.”

Mara Rooijmans, docent vmbo

Vakvernieuwingscommissies leggen de basis voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen

Zij zijn de toekomst

“In de commissies zitten bevlogen leraren uit het vmbo en havo/vwo en vakexperts die uitstekend kunnen samenwerken”

Leden vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen

Als lid van een vakvernieuwingscommissie heb je een rol van betekenis

Nellianne van Schaik, curriculumexpert

Het is verrijkend dat in elke commissie leraren uit het vmbo en het havo/vwo, vakexperts en curriculumexperts zitten

Folkert Kuiken, procesregisseur

In een vakvernieuwingscommissie werk je aan de ontwikkeling van het onderwijs én van jezelf

Kennis uitwisselen

Zo doen we dat

Animatie actualisatie examenprogramma’s

Dit ga je doen

Als lid van een vakvernieuwingscommissie lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise en geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van anderen. Samen ben je verantwoordelijk voor de eindopbrengst: conceptexamenprogramma’s voor de vakken binnen jouw cluster.

Elke vakvernieuwingscommissie levert verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptexamenprogramma’s. Daarvoor zijn er jaarlijks minimaal zes meerdaagse werksessies gepland (dus twaalf sessies in totaal, in principe op donderdag en vrijdag). Ook vinden er in elk geval een startbijeenkomst en slotbijeenkomst plaats. Daarnaast heb je tussendoor over je werk voor de vakvernieuwingscommissie regelmatig contact met de andere commissieleden, de advieskring en het onderwijsveld. Er wordt van jou als commissielid gevraagd om de donderdagen vrij te houden voor eventuele activiteiten van je commissie en om te werken aan de conceptexamenprogramma’s.

In de praktijk zal je inzet voor de commissie gemiddeld 1 dag per week kosten gedurende 24 maanden.

Functie en taken leraar (vmbo/havo/vwo)

We verwachten dat je participeert in en bijdraagt aan een adequaat ontwikkelproces door gerichte inbreng van praktijkervaring en vakkennis. De werkinstructies, gebaseerd op de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht, zijn hierin leidend. Vanuit jouw perspectief op het vak, het onderwijs en de leerling in de schoolsoort(en) of leerweg(en) waarin jij werkzaam bent, draag jij bij aan gedragen conceptexamenprogramma’s.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de inbreng van relevante praktijkervaring en vakkennis;
 • het toetsen op relevantie en bruikbaarheid vanuit jouw kennis van de onderwijspraktijk;
 • de duiding en verwerking van input van de advieskring.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van conceptexamenprogramma’s conform de werkopdracht.
 • De bijeenkomsten en sessies van de vakvernieuwingscommissie bereid je voor en woon je actief bij en je draagt bij aan de verwerking van de uitkomsten.
 • Je brengt jouw praktijkervaring over de ontwikkeling van leerlingen in.
 • Je brengt praktijkervaring en vakkennis in vanuit het onderwijs dat jij geeft in de vmbo-leerwegen of het havo of vwo.
 • Je adviseert over en geeft feedback op (tussen)producten en de doorontwikkeling daarvan.
 • Je realiseert en controleert relevante en bruikbare examenprogramma’s vanuit het praktijkperspectief, passend bij de ontwerpprincipes in de werkopdracht/werkinstructie.
 • Je verbindt disciplines, richtingen en stromingen binnen het vakgebied van de vakvernieuwingscommissie.
 • Je benadert je eigen vakgebied vanuit het brede perspectief van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent aanspreekbaar op de kwaliteit van de geleverde (tussen)producten en het samenspel binnen de vakvernieuwingscommissie.

Functie en taken vakexpert

We verwachten dat je participeert in en bijdraagt aan een adequaat ontwikkelproces door gerichte inbreng van vakexpertise. De werkinstructies, gebaseerd op de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht, zijn hierin leidend, met aandacht voor de verschillende schoolsoort(en) (vmbo, havo, vwo) en leerwegen binnen het vmbo. 

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de inbreng van vakexpertise in de vakvernieuwingscommissie;
 • de inbreng van een breed (wetenschappelijk) vakperspectief;
 • de duiding en verwerking van input van de advieskring.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de conceptexamenprogramma’s conform de werkopdracht.
 • De bijeenkomsten en sessies van de vakvernieuwingscommissie bereid je voor en woon je actief bij en je draagt bij aan de verwerking van de uitkomsten.
 • Je brengt kennis in over vakinhoudelijk en vakdidactisch onderzoek in het voortgezet onderwijs.
 • Je verbindt disciplines, richtingen en stromingen binnen het vakgebied van de vakvernieuwingscommissie.
 • Je brengt expertise in over de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en in het vervolgonderwijs in het kader van de doorlopende leerlijn.
 • Je eigen vakgebied benader je vanuit het brede perspectief van het voortgezet onderwijs.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van de geleverde (tussen)producten en het samenspel binnen de vakvernieuwingscommissie en en draagt dat ook uit.

Dit ben jij

In de vakvernieuwingscommissies zit een diverse groep leraren, die de verschillende schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) én leerwegen binnen het vmbo goed vertegenwoordigen, en vakexperts.

Jij bent leraar vmbo

Jij geeft les aan vmbo-leerlingen en weet dus als geen ander wat leerlingen uit de verschillende leerwegen van het vmbo nodig hebben. Wat moeten zij kennen en kunnen voor hun vervolgopleiding en werk? De ervaringen die jij hebt binnen het vmbo-onderwijs, neem je mee in dit traject, zodat jullie als commissie kunnen toewerken naar passende en actuele examenprogramma’s. Geef je alleen les op vmbo-bb en/of vmbo-kb? Juist het perspectief van deze doelgroep is bijzonder wenselijk voor de vmbo-expertise in de commissies.

De volgende eigenschappen, ervaring en vaardigheden zijn bij de selectie van belang:

 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en verbonden aan een of meerdere scholen voor voortgezet onderwijs;
 • specifieke ervaring in ten minste een van de verschillende schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) of leerwegen binnen het vmbo, gecombineerd met brede kennis over het hele vo;
 • inhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis van en ervaring met het vakgebied;
 • zicht op de ontwikkeling van leerlingen in de onder- en bovenbouw in verband met de doorlopende leerlijn;
 • culturele sensitiviteit rond curriculumontwikkeling in het kader van gelijke kansen;
 • interesse in en bij voorkeur kennis over en ervaring met curriculumontwikkeling op vak-, school- en/of landelijk niveau;
 • relevant netwerk van leraren;
 • sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden;
 • in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • samenwerkingsgericht;
 • in staat om concepten te vertalen naar uitvoering in de praktijk en andersom.

Jij bent leraar havo/vwo

Jij geeft les aan leerlingen op havo en/of vwo. Door jouw ervaring voor de klas heb je goed in beeld wat deze leerlingen nodig hebben en wat hen motiveert. Je hebt een duidelijk beeld wat deze leerlingen moeten kennen en kunnen binnen jouw vak. Met deze ervaring ga je samen met de andere commissieleden aan de slag met de ontwikkeling van actuele examenprogramma’s. 

De volgende eigenschappen, ervaring en vaardigheden zijn bij de selectie van belang:

 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en verbonden aan een of meerdere scholen voor voortgezet onderwijs;
 • specifieke ervaring in ten minste een van de verschillende schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) of leerwegen binnen het vmbo, gecombineerd met brede kennis over het hele vo;
 • inhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis van en ervaring met het vakgebied;
 • zicht op de ontwikkeling van leerlingen in de onder- en bovenbouw in verband met de doorlopende leerlijn;
 • culturele sensitiviteit rond curriculumontwikkeling in het kader van gelijke kansen;
 • interesse in en bij voorkeur kennis over en ervaring met curriculumontwikkeling op vak-, school- en/of landelijk niveau;
 • relevant netwerk van leraren;
 • sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden;
 • in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • samenwerkingsgericht;
 • in staat om concepten te vertalen naar uitvoering in de praktijk en andersom.

Jij bent vakexpert

Als vakexpert ben je verantwoordelijk voor het inbrengen van kennis van de inhoud van jouw vakgebied in de vakvernieuwingscommissie. Je deelt kennis over de inhoudsgebieden van de examenprogramma’s, de uitvoering in de praktijk en (praktijkgericht)onderzoek. Bij voorkeur ben je lerarenopleider of vakdidacticus en heb je relevante en actuele ervaring met het schoolveld/werkveld, zodat vakspecifieke kennis altijd verbonden is aan de onderwijspraktijk. Doordat je een breed spectrum van perspectieven op het vakgebied inbrengt, lever je als lid van de vakvernieuwingscommissie relevante expertise voor breed gedragen conceptexamenprogramma’s.

De volgende eigenschappen, ervaring en vaardigheden zijn bij de selectie van belang:

 • wo werk- en denkniveau;
 • kennis van het onderwijs en het voortgezet onderwijs in de volle breedte (vmbo-havo-vwo);
 • relevante en actuele ervaring met het schoolveld/werkveld: je spreekt de taal van de school;
 • relevant netwerk van leraren, scholen en (vak)experts;
 • brede inhoudelijke en vakdidactische expertise en ervaring van meerdere domeinen in het vakgebied;
 • culturele sensitiviteit rond curriculumontwikkeling in het kader van gelijke kansen;
 • verbonden aan een onderwijsinstelling in ho en/of wo en/of een onderwijsgerelateerde instelling of organisatie;
 • kennis van en ervaring met curriculumontwikkeling binnen het vakgebied;
 • sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden;
 • enige politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • samenwerkingsgericht;
 • in staat om concepten te vertalen naar uitvoering in de praktijk en andersom.

Samenstelling vakvernieuwingscommissies

Naast leraren (vmbo en havo/vwo) en vakexperts bestaat elke commissie uit curriculumexperts, die werkzaam zijn bij SLO. Zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven.

De opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO in een werkopdracht opdracht gegeven om de conceptexamenprogramma’s voor het VO te actualiseren en met de vakvernieuwingscommissies geeft SLO uitvoering aan die opdracht. Elk van die vakvernieuwingscommissies levert verschillende (tussen)producten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptexamenprogramma’s.

Lees meer over de tussenproducten

De karakteristiek beschrijft wat het vak kenmerkt, de positie van het vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en hoe het vak in de bovenbouw voortbouwt op de onderbouw. Het beschrijft op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen van het vak in de verschillende schoolsoorten en leerwegen en hoe het vak zich tot eventuele verwante vakken verhoudt.

Het raamwerk geeft op hoofdlijnen aan voor welke inhouden concepteindtermen ontwikkeld worden en de verdeling daarvan in domeinen en subdomeinen. De vakvernieuwingscommissies voorzien het raamwerk van een heldere toelichting en verantwoording van keuzes.

De vakvernieuwingscommissies werken voor hun vakken eerst een of meer selecties van concepteindtermen voor alle relevante schoolsoorten en leerwegen uit. De commissie bepaalt op basis van het raamwerk met welke selectie ze start. Door eerst een beperkt aantal eindtermen zo goed mogelijk uit te werken, kan (ook tussen vakken) consensus worden bereikt over de manier waarop doelen worden geformuleerd. Daarna kan die ook bij de overige uitwerkingen worden toegepast. De commissies nemen hier ook in mee in hoeverre kennis, inzichten en vaardigheden gedifferentieerd worden naar schoolsoorten en/of leerwegen.

Vervolgens leveren de vakvernieuwingscommissies per vak het geheel van concepteindtermen op. Voor de vakken met een centraal examen (CE) wordt een evenwichtige en onderbouwde verdeling van deze eindtermen over centraal examen en schoolexamen (SE) aangebracht.

De conceptexamenprogramma’s bevatten de complete set uitgewerkte concepteindtermen. Daarnaast leveren de vakvernieuwingscommissies een evenwichtige en onderbouwde verdeling van leerstof over CE en SE op, inclusief – waar relevant – adviezen over de wenselijke omvang van domeinen en passende toetsvormen.

Ten slotte werken de vakvernieuwingscommissies per vak een selectie van de concepteindtermen voor de verschillende schoolsoorten en leerwegen voorbeeldmatig uit. Dat heeft als doel consistentie te bevorderen tussen de conceptexamenprogramma’s en toekomstige specificaties van de examenprogramma’s, zoals handreikingen voor het SE en syllabi voor het CE, en mogelijke bijstellingen in het referentiekader taal en rekenen.

Zo verloopt de selectie

Het selectieproces bestaat uit drie rondes: (1) je eerste aanmelding met CV, (2) vragenlijst en toestemming en (3) een selectiedag. Na ronde drie maken we de definitieve selectie.

Toestemming werkgever

Wil je deelnemen aan een vakvernieuwingscommissie, dan dient je werkgever akkoord te gaan. Je ontvangt een toestemmingsformulier, dat je door je werkgever kunt laten ondertekenen. Het ondertekende toestemmingsformulier moet je naar ons opsturen. Meer informatie hierover ontvang je na je aanmelding.

Meer informatie voor werkgevers

Ben je leraar en wil jouw leidinggevende meer informatie over de vakvernieuwingscommissies en jouw eventuele deelname daaraan? Download dan hier de folder voor werkgevers van leraren.

Meer informatie voor zzp’ers

Ben je via een zzp-constructie aan een school verbonden, dan mag je ook solliciteren. Er moet wel sprake zijn van aantoonbare werkpraktijk in het voortgezet onderwijs met een omvang van ten minste 2 dagen per week.

Start werkzaamheden

Word je geselecteerd, dan begin je in september 2024 met jouw werk voor de vakvernieuwingscommissie.

Drie rondes

Je solliciteert door het formulier op deze website in te vullen. Daarna ontvang je binnen een aantal werkdagen een vragenlijst over je ervaring en motivatie én een toestemmingsformulier voor je werkgever. Jouw werkgever dient immers akkoord te gaan met jouw deelname aan de vakvernieuwingscommissie.

Op de aangegeven datum ontvangen we graag de ingevulde vragenlijst en het door jou en je werkgever ondertekende toestemmingsformulier retour.

De eerste selectie vindt plaats op basis van de door jou ingevulde vragenlijst. Ga je na die selectie door, dan ontvang je een uitnodiging voor een selectiedag op het kantoor van SLO in Amersfoort. Tijdens de selectiedag ga je in gesprek met leden van de selectiecommissie. De selectiedagen vinden plaats op de volgende data:

Mens en maatschappij
dinsdag 9 april (v.a. 14.00 uur), donderdag 18 april, dinsdag 23 april, woensdag 24 april, donderdag 25 april

Sport en bewegen
maandag 8 april, woensdag 10 april

Kunst en cultuur
donderdag 11 april, maandag 15 april, dinsdag 16 april, maandag 22 april

Vergoeding voor je werkgever

Jouw werkgever ontvangt een vergoeding via een overeenkomst van opdracht voor het aantal uur dat je actief bent voor de vakvernieuwingscommissie. De overeenkomst van opdracht heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 september 2024 tot 1 september 2026. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je functie en bijbehorende loonschaal. Per loonschaal wordt een vast tarief incl. btw gehanteerd. Het totaalbedrag is gebaseerd op 8 uur per week en 40 werkweken per jaar.

De werving is gesloten

De werving voor leden van de vakvernieuwingscommissies mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport is gesloten.

Neem contact op

Heb je vragen over de vakvernieuwingscommissies? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

In juni 2022 is in opdracht van het ministerie van OCW de actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde (havo en vwo), natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer gestart. In januari 2023 is ook de actualisatie van de examenprogramma’s Fries, klassieke talen en de moderne vreemde talen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks van start gegaan. In schooljaar 2024-2025 wordt een start gemaakt met de actualisatie van de examenprogramma’s van mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Burgerschap en digitale geletterdheid krijgen een plek binnen de examenprogramma’s van deze vakgebieden.

De samenhang tussen vakken wordt op drie manieren geborgd:

 1. Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke ontwerpprincipes, in lijn met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
 2. Er vindt afstemming plaats tussen verwante vakken en sterk verwante vakken werken als vakkencluster samen in één vakvernieuwingscommissie.
 3. De examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo worden gelijktijdig bijgesteld door een en dezelfde vakvernieuwingscommissie.
 1. Karakteristiek per vak
  De karakteristiek beschrijft wat het vak kenmerkt, de positie van het vak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en hoe het vak in de bovenbouw voortbouwt op de onderbouw. Het beschrijft op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen van het vak in de verschillende schoolsoorten en leerwegen en hoe het vak zich tot eventuele verwante vakken verhoudt.
 2. Raamwerk voor concepteindtermen per vak
  Het raamwerk geeft op hoofdlijnen aan voor welke inhouden concepteindtermen ontwikkeld worden en de verdeling daarvan in domeinen en subdomeinen. De vakvernieuwingscommissies voorzien het raamwerk van een heldere toelichting en verantwoording van keuzes.
 3. Uitwerking selectie(s) concepteindtermen per vak
  De vakvernieuwingscommissies werken voor hun vak(ken) eerst een of meer selecties van concepteindtermen voor alle relevante schoolsoorten en leerwegen uit. De commissie bepaalt op basis van het raamwerk met welke selectie ze start. Door eerst een beperkt aantal eindtermen zo goed mogelijk uit te werken, kan (ook tussen vakken) consensus worden bereikt over de manier waarop doelen worden geformuleerd. Daarna kan die ook bij de overige uitwerkingen worden toegepast. De commissies nemen hier ook in mee in hoeverre kennis, inzichten en vaardigheden gedifferentieerd worden naar schoolsoorten en/of leerwegen.
 4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  Vervolgens leveren de vakvernieuwingscommissies per vak het geheel van concepteindtermen op. Voor de vakken met een centraal examen (CE) wordt een evenwichtige en onderbouwde verdeling van deze eindtermen over centraal examen en schoolexamen (SE) aangebracht.
 5. Conceptexamenprogramma per vak
  De conceptexamenprogramma’s bevatten de complete set uitgewerkte concepteindtermen. Daarnaast leveren de vakvernieuwingscommissies een evenwichtige en onderbouwde verdeling van leerstof over CE en SE op, inclusief – waar relevant – adviezen over de wenselijke omvang van domeinen en passende toetsvormen.Ten slotte werken de vakvernieuwingscommissies per vak een selectie van de concepteindtermen voor de verschillende schoolsoorten en leerwegen voorbeeldmatig uit. Dat heeft als doel consistentie te bevorderen tussen de conceptexamenprogramma’s en toekomstige specificaties van de examenprogramma’s, zoals handreikingen voor het SE en syllabi voor het CE, en mogelijke bijstellingen in het referentiekader taal en rekenen.

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per vakvernieuwingscommissie. Onderstaande tabel toont de samenstelling per vak voor de vakvernieuwingscommissies die in schooljaar 2024-2025 van start gaan.

  Leraren vmbo Leraren havo/vwo Vakexperts Totaal
M&M 9 10 15 34
K&C 9 9 9 27
B&S 4 4 4 12

In de selectiecommissie zitten de procesregisseur van de vakvernieuwingscommissie, afgevaardigden van vakverenigingen en inhoudelijk experts van SLO.

Meer informatie over de actualisatie van de examenprogramma’s is te vinden op: www.slo.nl/actualisatie en op het webplatform www.actualisatie-examenprogrammas.nl. Via het webplatform kun je je aanmelden voor de automatische updates, om op de hoogte te blijven van vorderingen in het proces.