SLO zoekt leden voor de vakvernieuwingscommissies

Denk jij mee over wat leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren?

We zijn op zoek naar leraren en vakexperts voor de actualisatie van de examenprogramma’s Fries, klassieke talen en de moderne vreemde talen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks.

SLO zoekt leraren en vakexperts

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het voortgezet onderwijs? SLO zoekt leraren en vakexperts die daarover in vakvernieuwingscommissies gaan adviseren. Wil jij bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen beter worden toegerust op hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? En wil jij samen met de beste experts in jouw vakgebied aan de slag met de actualisatie van examenprogramma’s voor jouw vak?

Meld je dan nu aan!

De komende tijd starten vakvernieuwingscommissies voor verschillende (clusters van) vakken, die gedurende achttien maanden de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo actualiseren. Een uitdagende opdracht, met grote relevantie voor de toekomst van het onderwijs en jongeren in Nederland. In elke vakvernieuwings-commissie zitten leraren, vakexperts en curriculumexperts.

De komende periode werven we leden voor de volgende vakvernieuwingscommissies

Voor de vakvernieuwingscommissie Fries zoeken we drie leraren Fries (1 vmbo bb/kb, 1 vmbo gl/tl-havo, 1 havo-vwo) en twee vakexperts.

Voor de vakvernieuwingscommissie Klassieke talen zoeken we twee leraren die Grieks/Latijn geven (vwo).

• Arabisch
Voor de vakvernieuwingscommissie MVT zoeken we twee leraren Arabisch (1 vmbo, 1 havo-vwo) en één vakexpert.

• Chinees
Voor de vakvernieuwingscommissie MVT zoeken we drie leraren Chinees (havo-vwo). In verband met het actualiseren van het vwo-programma én het ontwikkelen van een nieuw programma voor havo.

• Italiaans
Voor de vakvernieuwingscommissie MVT zoeken we één leraar Italiaans (havo-vwo) en één vakexpert.

• Russisch
Voor de vakvernieuwingscommissie MVT zoeken we één leraar Russisch (havo-vwo) en één vakexpert.

• Turks
Voor de vakvernieuwingscommissie MVT zoeken we twee leraren Turks (1 vmbo, 1 havo-vwo) en één vakexpert.

Jij geeft ontwikkeling meer betekenis

Onderdeel zijn van e­en vakvernieuwingscommissie is een rol van betekenis. Met jouw commissie ontwikkel jij immers wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

In achttien maanden maak je, samen met de andere leden van de vakvernieuwingscommissie, conceptexamenprogramma’s voor jouw vak. SLO levert de conceptexamenprogramma’s op aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Daarna worden de conceptexamenprogramma’s beproefd in de praktijk. Ook worden de examenprogramma’s uitgewerkt in de vorm van handreikingen voor het schoolexamen en, in het geval van het centraal examen, in de vorm van syllabi.

Wil je in drie minuten te weten komen hoe de examenprogramma’s worden geactualiseerd? Bekijk dan de animatie.

Over dit programma

De actualisatie van de examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs maakt deel uit van het programma voor actualisatie van het landelijk curriculum. Dat curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Daarin staat tenslotte wat leerlingen moeten kennen en kunnen en het geeft daarmee richting aan het leerproces van leerlingen.

Samenwerken met experts in jouw vakgebied

De ontwikkeling van conceptexamenprogramma’s is een uitdagende opgave. Daarvoor zoeken wij dan ook professionals die de besten zijn in hun vak en die uitstekend kunnen samenwerken. Want het werk in een vakvernieuwingscommissie is teamwerk bij uitstek.

Je werkt in de commissie intensief samen met leraren, vakexperts en curriculumexperts van SLO. Bovendien staat elke commissie in contact met een advieskring, die bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van vakverenigingen, wetenschappers, leermiddelenmakers, vervolgonderwijs, CvTE en Cito.

Die intensieve samenwerking op hoog niveau maakt dat je als lid van een vakvernieuwingscommissie ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen met andere vakexperts en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook aan die van jezelf.

“In de vakvernieuwingscommissies leggen we de basis voor wat onze leerlingen moeten kennen en kunnen.”

Bernard Teunis

“Het is fantastisch om met andere vakidioten te praten over de toekomst van je vak”

Rik Weeting

“Ruimte om mee te denken over mooier en beter onderwijs dat aansluit bij deze tijd”

Lyanca ten Donkelaar

“Wat mogen leerlingen leren en hoe kunnen we dat rijker aanbieden?”

Monja Lize Antens

Dit ga je doen

Als lid van een vakvernieuwingscommissie lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise en geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van anderen. Samen ben je verantwoordelijk voor de eindopbrengst: conceptexamenprogramma’s voor jouw vak of het cluster van vakken.

Elke vakvernieuwingscommissie levert verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptexamenprogramma’s. Dat vraagt van jou als lid dat je de andere commissieleden regelmatig ontmoet. Daarom worden er regelmatig werksessies gepland van één of twee dagen en vinden er in elk geval ook een startbijeenkomst en slotbijeenkomst plaats. Tussendoor heb je over je werk voor de vakvernieuwingscommissie regelmatig contact met de andere commissieleden, de advieskring en met het onderwijsveld. Als lid van een commissie wordt van je verlangd dat je bij alle werksessies aanwezig bent. In de praktijk zal je inzet voor de commissie gemiddeld 8 uur per week kosten (voor de vakvernieuwing Fries zal gezocht worden naar maatwerk; meer informatie in deze folder).

Lees meer over de tussenproducten

De karakteristiek beschrijft wat het vak kenmerkt, de positie van het vak in de bovenbouw en hoe het vak in de bovenbouw voortbouwt op de onderbouw. Het beschrijft op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen van het vak in de verschillende schoolsoorten en leerwegen en hoe het vak zich tot eventuele verwante vakken verhoudt.

Het raamwerk geeft op hoofdlijnen een indeling van de inhouden van het vak in domeinen en eventueel subdomeinen, per schoolsoort en leerweg.
Doel van het raamwerk is om samenhang en consistentie in de ordening en structuur van de het examenprogramma’s te realiseren zowel binnen het vak tussen schoolsoorten en leerwegen als tussen verwante vakken.

De vakvernieuwingscommissies werken voor hun vak eerst een of meer selecties van concepteindtermen voor de relevante schoolsoorten en leerwegen uit. De commissie bepaalt op basis van het raamwerk met welke selectie ze start. Door eerst een beperkt aantal eindtermen zo goed mogelijk door te ontwikkelen, kan (ook tussen vakken) consensus worden bereikt over de manier waarop doelen worden geformuleerd. Daarna kan die ook bij de overige uitwerkingen worden toegepast.

Vervolgens leveren de vakvernieuwingscommissies per vak het geheel van concepteindtermen op. Voor de vakken met een centraal examen wordt een evenwichtige en onderbouwde verdeling van deze eindtermen over CE en SE aangebracht.

Het conceptexamenprogramma bevat de complete set uitgewerkte concepteindtermen. Daarnaast leveren de vakvernieuwingscommissies een evenwichtige en onderbouwde verdeling van leerstof over CE en SE op, inclusief – waar relevant – adviezen over de wenselijke omvang van domeinen en passende toetsvormen. Daarnaast levert de commissie een toelichtingsdocument op, waarin de belangrijkste keuzes die gemaakt zijn, worden verantwoord.

Dit ben jij

Elke commissie bestaat uit leden met verschillende achtergronden.
Wil je lid worden van een commissie, dan dien je te beschikken over een aanstelling als leraar in het voortgezet onderwijs of een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling. Tijdens de selectie borgen we een goede balans tussen leraren en vakexperts en tussen expertise over en ervaring in de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en leerwegen in het vmbo.

Je hebt een aanstelling als leraar en bent verbonden aan één of meerdere vo-scholen. Je hebt ervaring in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en bij voorkeur in examenklassen. Jouw rol in de commissie is essentieel met het oog op de ontwikkeling van bruikbare examenprogramma’s die jou en je collega’s straks zowel richting als ruimte geven en houvast bieden bij de ontwikkeling van onderwijs en toetsing.

Leraren werken dagelijks in de onderwijspraktijk met de examenprogramma’s en zijn daarom essentieel in de vakvernieuwingscommissie. Leraren benaderen de ontwikkeling van examenprogramma’s vanuit de uitvoering in de praktijk en hebben een inhoudelijk en vakdidactisch perspectief met oog voor samenhang tussen verwante vakken. De leraren in de vakvernieuwingscommissie vertegenwoordigen – waar relevant voor het vak – de verschillende schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) én leerwegen (binnen het vmbo). Dit alles om te zorgen voor breed gedragen conceptexamenprogramma’s.

Profiel leraar – Vakvernieuwingscommissies

Je hebt een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling met een expertise die past bij het vak waarvoor jij je aanmeldt. Je hebt zowel kennis van de inhoud van je vak als kennis van de praktijk en kunt ervoor zorgen dat de doelen inhoudelijk en praktisch goed worden verbonden en beschreven. Doordat vakexperts een breed spectrum van perspectieven op het vakgebied inbrengen, leveren zij als leden van de vakvernieuwingscommissie relevante expertise en inbreng voor breed gedragen conceptexamenprogramma’s.

Vakexperts worden betrokken vanwege hun aantoonbare kennis over de inhoudsgebieden van het examenprogramma, de uitvoering in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek. Vakexperts hebben relevante en actuele ervaring met het schoolveld/werkveld, zodat vakspecifieke kennis verbonden is aan de onderwijspraktijk in het voortgezet onderwijs. Een belangrijk deel van de vakexperts bestaat daarom in ieder geval uit lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers. Hierbij geldt het criterium dat zij aantoonbare, relevante en bij voorkeur actuele ervaring hebben met het schoolveld/werkveld.

Profiel vakexpert – Vakvernieuwingscommissies

Samenstelling vakvernieuwingscommissies

Naast leraren en vakexperts bestaat de commissie uit curriculumexperts die werkzaam zijn bij SLO. Zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven.

Jouw competenties

Leden van een vakvernieuwingscommissie herkennen zichzelf in de volgende omschrijvingen:

Je neemt je vak serieus en vindt het belangrijk om je kennis op peil te houden.

Je bent een teamspeler die zijn kennis graag deelt en het gezamenlijke belang boven het eigenbelang kan stellen.

Je bent onderzoekend van aard en nieuwsgierig naar de toekomst en je staat open voor andere perspectieven.

Je bent zorgvuldig in je afwegingen en weet feiten en argumenten op waarde te schatten.

Je bent vindingrijk en kunt verschillende oplossingsrichtingen bedenken voor complexe situaties en taaie vraagstukken.

Zo verloopt de selectie

In elke vakvernieuwingscommissie is plaats voor een beperkt aantal leden. Bij de selectie kijken we zowel naar geschiktheid als naar de totale samenstelling. Het selectieproces bestaat uit twee rondes. Na de eerste ronde laten we kandidaten weten of ze door zijn naar de volgende ronde en daarna maken we de definitieve selectie.

De sluitingsdatum voor aanmelding voor de vakvernieuwingscommissie Chinees en klassieke talen sluit 4 oktober 2022. Aanmelden voor Turks, Arabisch, Italiaans en Russisch kan tot en met 17 oktober 2022. Voor Fries kun je je aanmelden tot en met 18 oktober 2022.

De selectiedagen zijn voor de moderne vreemde talen op 9 en 10 november, voor Fries op 14 november en voor klassieke talen op 15 november.

Voor een transparant proces heeft SLO besloten de selectieprocedure professioneel te laten ondersteunen door B&T werving & selectie.

Twee rondes

Je meldt je aan via het formulier op deze website. Daarna ontvang je binnen een aantal werkdagen een vragenlijst met vragen over jouw achtergrond en motivatie. Daarnaast ontvang je een toestemmingsformulier voor je werkgever, want voor elke kandidaat geldt dat de werkgever toestemming moet verlenen voor deelname aan een vakvernieuwingscommissie.

 

Ben je door naar de volgende ronde, dan word je uitgenodigd voor een van de selectiedagen in november. Tijdens de selectiedag ga je in gesprek met leden van de selectiecommissie en voer je samen met andere kandidaten een inhoudelijke samenwerkingsopdracht uit.

Vergoeding voor je werkgever

Jouw werkgever tekent een overeenkomst voor jouw deelname. Tegenover deelname aan een vakvernieuwingscommissie staat een vergoeding, die wordt betaald aan de instelling of school waar je werkt. Je ontvangt die vergoeding dus niet zelf. Ook de reis- en eventuele overnachtingskosten worden vergoed.

Voor leraren geldt het volgende:

De school waar je werkt, ontvangt een vergoeding via een overeenkomst van opdracht voor het aantal uur dat je actief bent voor de vakvernieuwingscommissie (een tijdsbesteding van 1 dag per week gedurende een looptijd van achttien maanden, met mogelijke verlenging van maximaal zes maanden). De hoogte is afhankelijk van je functie en bijbehorende loonschaal. Per loonschaal wordt een vast tarief incl. BTW gehanteerd. Het totaalbedrag is gebaseerd op 40 werkweken per jaar. 

Voor vakexperts geldt het volgende:

De instelling waar je werkt, ontvangt een vergoeding voor 1 dag per week gedurende een looptijd van achttien maanden. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van je loonschaal en de Handleiding overheidstarieven 2021 (productieve uren, geen overhead). Het totaalbedrag is gebaseerd op 40 werkweken per jaar.

Meld je aan!

Wil je deelnemen aan een vakvernieuwingscommissie? Je vindt het functieprofiel voor leraar hier en voor vakexpert hier.

Via onderstaande buttons vind je het aanmeldformulier:

Neem contact op

Heb je vragen over de vakvernieuwingscommissies? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Fries:

 • Startdag: 15 december 2022
 • Eerste werksessie: 12 januari
 • De overige werksessies worden in overleg met de vakvernieuwingscommissie gepland.

Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks:

 • Startdag: 15 december 2022
 • Eerste werksessie: 12 januari 2023
 • Tweede werksessie: 26 en 27 januari 2023
 • Derde werksessie: 16 en 17 maart 2023
 • Vierde werksessie: 1 en 2 juni 2023
 • De werksessies in schooljaar 2023-2024 worden in overleg met de vakvernieuwingscommissie gepland.

Klassieke talen:

 • Startdag: 15 december 2022
 • Eerste werksessie: maandag 16 en dinsdag 17 januari 2023
 • Tweede werksessie: maandag 6 en dinsdag 7 maart 2023
 • Derde werksessie: maandag 15 en dinsdag 16 mei
 • In overleg met de vakvernieuwingscommissie een eendaagse werksessie in juni. De werksessies in schooljaar 2023-2024 worden in overleg met de vakvernieuwingscommissie gepland.

De locaties zijn nog niet bekend, maar zullen goed bereikbaar zijn met OV en eigen vervoer. Voor de meerdaagse werksessies regelen we een overnachting.

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per vakvernieuwingscommissie. Onderstaande tabel toont de samenstelling per vak, voor de vakvernieuwingscommissies die in schooljaar 2021-2022 van start gaan.

  Leraren vmbo Leraren havo/vwo Vakinhoudelijke experts Totaal
Fries 2 1 2 5
Arabisch 1 1 1 3
Chinees nvt 3 1 4
Italiaans nvt 1 1 2
Russisch nvt 1 1 2
Turks 1 1 1 3
Klassieke talen nvt 2 nvt 2

 

Elke vakvernieuwingscommissie heeft een eigen selectiecommissie. Hierin zitten in elk geval een afgevaardigde van de vakvereniging, een inhoudelijk curriculumexpert en lid van het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s van SLO.

We gaan ervanuit dat je gemiddeld één dag per week beschikbaar bent voor de werkzaamheden, gedurende achttien maanden. We werken soms ook met tweedaagse werksessies, wat maakt dat het ook wat wisselend is per week hoe je inzet eruitziet.

Voor Fries wordt gevraagd om een inzetbaarheid van 4 uur in de periode van januari tot zomer 2023 en van 8 uur in schooljaar 2023/2024. Ook zal gekeken worden naar maatwerk om de werkzaamheden passend uit te voeren (in de regio). Je leest er meer over in deze folder: Folder-examenprogrammas-Fries

Nee. Je past daarmee niet in de doelgroep. We richten ons op leraren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, met ervaring in de bovenbouw en bij voorkeur examenklassen van vmbo (alle leerwegen), havo, en/of vwo.

Bij Fries, klassieke talen en talen zoals Arabisch, Chinees en Italiaans kunnen we ons voorstellen dat er minder vakexperts zijn die (enkel) een aanstelling hebben aan een ho- of wo-instelling. Het is daarom mogelijk om je aan te melden als je als zzp-er werkt. Neem bij twijfel of vragen daarover contact op via het contactformulier.

We denken bij vakexperts aan lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers. Hierbij geldt het criterium dat zij aantoonbare, relevante en bij voorkeur actuele ervaring hebben met het school- en/of werkveld.

We hebben een beknopte folder ontwikkeld, waarin alle informatie op een rij staat. Denk hierbij aan informatie over de duur van het traject, de inzet die we verwachten en de vergoeding die de school ontvangt. Deze folder is met name voor de schoolleiding relevant. Download hier de werkgeversfolder examenprogramma’s

 

 

Na aanmelding via het formulier op deze website ontvang je een toestemmingsformulier voor je werkgever. Het is noodzakelijk deze getekend aan te leveren, voordat de selectiegesprekken worden gevoerd. Voor elke kandidaat geldt namelijk dat de werkgever toestemming moet verlenen voor deelname aan een vakvernieuwingscommissie.

Voor de talen Engels, Duits, Frans en Spaans is de vakvernieuwingscommissie zomer 2022 gestart met het ontwikkelen van conceptexamenprogramma’s. De commissie zal vanaf januari 2023 worden uitgebreid met leraren en vakexperts Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks. Zij zullen voortbouwen op het werk van de commissie tot dan toe en dit vakspecifiek verder uitwerken.

 

 

Ja. We zoeken leraren met een bevoegdheid om klassieke talen te geven. Dus of Grieks, of Latijn of beide. Geef vooral in je CV ook aan welk(e) vak(ken) je geeft.

Ja. Op dit moment wordt Chinees als vak alleen op het vwo gegeven. Voor havo is er nog geen examenprogramma. Dat gaan we ontwikkelen. Ervaring met lesgeven of met andere onderwijsgerelateerde taken op de havo is wel een pré.

De selectiedagen zijn voor moderne vreemde talen op 9 en 10 november.

Voor Fries op 14 november.

En voor klassieke talen: 15 november.